ترک و لب پریدگی بلبرینگ

در تاریخ یکشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۶
  • بلبرینگ

تعریف:
ترک شامل ترکهای کوچک، شکاف و شکستگی میباشد.
لب پریدگی نوعی خرابی است که در قسمتهای خاصی از لبه حلقه ها یا گوشه غلتکها اتفاق می افتد.

علل:
ترک:
1) بار سنگین.
2) بار داخلی خیلی سنگین ناشی از جا زدن نادرست.
3) تداخل بیش از حد در انطباق و یا عدم تقارن شکلی شافت و محفظه.
4) تولید گرمای ناگهانی در اثر لغزش اتفاقی در سطوح چرخشی، سطوح لغزشی یا سطوح درگیر.
5) گرمای غیرعادی حاصله از کمبود روانکار.
لب پریدگی:
1) بار محوری سنگین غیرعادی یا بار ضربه ای.
2) ضربه چکش یا ابزارهایی نظیر آن در هنگام جازدن یا در آوردن بلبرینگ.

روش اصلاح:
1) ترک:
الف- بررسی وجود بار بسیار سنگین.
ب- حذف فشارهای منتجه از حرارت.
ج- بهبود انطباق و کاهش آن.
2) لب پریدگی:
الف- بهبود روش های جازدن و در آوردن بلبرینگ.
ب- بهبود روش استفاده و جابه جا نمودن بلبرینگ.
ج- تحقیق در مورد وجود بار خیلی سنگین.
    کلمات کلیدی:  
  • ترک، لب پریدگی، بلبرینگ، خرابی