خزش در بلبرینگ

در تاریخ یکشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۶
  • بلبرینگ

تعریف:
به جابجایی یک حلقه بلبرینگ در حین کار نسبت به شافت یامحفظه اطلاق می شود.

علت
خزش به علت انطباق کمتر از اندازه مورد نیاز نسبت به حرارت یا بار موجود ایجاد می شود.

روش اصلاح:
تجدید نظر (افزایش) درانطباق بین حلقه داخلی با شافت و حلقه خارجی با محفظه.
    کلمات کلیدی:  
  • خزش، بلبرینگ