جرثقیل صنعتی

در تاریخ یکشنبه ۴ تیر ۱۳۹۶
  • بازرگانی خارجی

این قطعات در جرثقیل های صنایع فولاد ، جرثقیل های صنایع چوب و کاغذ ، جرثقیل های بنادر و جرثقیل های نیرو گاهها کاربرد بسیار گسترده ای دارد.
    کلمات کلیدی:  
  • جرثقیل، صنعتی، آذران، ماشین، محصولات، خارجی